"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Gândul zilei
Flag Counter

adryardeu

TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 8-9
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Cine acopere o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.
Prov. 17:9
2. A Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui. Prov. 15:26
3. F Ioan scrie în una din epistolele sale: Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă,
ci cea pe care am avut-o de la început: să avem răbdare unii cu alţii! 2 Ioan 5
4. A Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii
sale. Prov. 16:17
5. F De fiecare dată când a fost ispitit de Diavol în pustie, conform evangheliei lui Luca, Domnul Isus a răspuns cu:
Este scris … . Luca 4:1,4,8,12
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Conform Proverbe: Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om …
a. înțelept
b. priceput Prov. 17:27
c. cu frică de Dumnezeu
2. Isus într-o zi de Sabat a intrat în casa unuia din fruntaşii fariseilor ca să prânzească, şi acolo a vindecat un:
a. om bolnav de dropică Luca 14:1,2,4
b. orb
c. lepros
3. Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare:
a. se teme de Domnul
b. ajunge înţelept
c. este pus în cinste Prov. 13:18
4. Ioan le spune destinatarilor epistolei sale că dragostea stă în vieţuirea după:
a. adevăr
b. poruncile Lui 2 Ioan 6a
c. îndemnurile Duhului
5. După ce a fost ispitit, Isus plin de puterea Duhului S-a întors în:
a. Nazaret
b. Capernaum
c. Galilea Luca 4:14
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 b inimă mulțumită a. mustrarea Prov. 15:15b
2 d mari venituri b. ospăț necurmat Prov. 16:8
3 a batjocoritorul c. cunună de cinste Prov. 13:1b
4 e mânie d. strâmbătate Prov. 13:10
5 c perii albi e. certuri Prov. 16:31
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numeşte lacul pe care Simon împreună cu tovarăşii lui au avut o aşa pescuire, că cele două corăbii au
început să se afunde de mulţimea peştilor?
Ghenezaret Luca 5:1,6,7
2. Înaintea cui trebuia să meargă Ioan (Botezătorul), în duhul şi puterea lui Ilie?
Dumnezeu Luca 1:17
3. Ce merge înaintea slavei?
smerenia Prov. 15:33b,18:12
4. Ioan le scrie destinatarilor epistolei sale, că în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus
Hristos vine:
în trup 2 Ioan 7
5. Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte :
fericirea Prov. 16:20a
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cui a zis Isus: „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.”?
a. femeii care i-a stropit picioarele cu lacrimile ei, le-a şters cu părul capului ei şi I le-a uns cu mir Luca 7:48,50
b. leprosului care s-a întors şi i-a mulţumit Luca 17:19
c. orbului care striga: Isuse, fiul lui David, ai milă de mine! Luca 18:42
2. În Proverbe ni se spune că un fiu înţelept:
a. ascultă învăţătura tatălui său Prov. 13:1
b. este bucuria tatălui său Prov. 15:20
c. cinsteşte pe tatăl său
3. Ioan în salutul din epistola sa către aleasa Doamnă şi către copiii ei le spune: Harul, îndurarea şi pacea să fie cu
voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui:
a. în dragoste
b. în sfinţenie 2 Ioan 1,3
c. în adevăr
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Efeseni 4:25
De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul“, pentru că suntem
mădulare unii altora.
19 cuv 0,47p/cuv
2. Proverbe 13:20
Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.
19 cuv 0,47p/cuv
3. Psalmi 25:5
Povăţuieşte-mă în adevărul Tău, şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna
nădejdea mea!
17 cuv 0,53p/cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 6-7
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Pavel îl îndeamnă pe Tit să sfătuiască pe tineri să fie cumpătaţi. Tit 2:6
2. A Unul din răspunsurile pe care le-a dat Domnul Isus când a fost ispitit de Diavol a fost: „Este scris: omul nu va
trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Luca 4:4
3. F Din cele cinci pâini înmulţite, din care au mâncat aproape cinci mii de bărbaţi s-au ridicat unsprezece coșuri
pline cu fărâmiturile rămase. Luca 9:14,17
4. A Isus a zis că mama şi fraţii Lui sunt ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc. Luca 8:21
5. A Isaia a scris următoarele cuvinte: Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemaţi-L, câtă vreme este
aproape. Isaia 55:6
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Pavel i-a spus lui Tit ca atunci când va trimite la el pe Artema sau Tihic, să se grăbească să meargă la el în:
a. Corint
a. Nicopoli Tit 3:12
c. Efes
2. Sutaşul care a trimis pe nişte bătrâni ai iudeilor la Isus să-L roage să vină să-i vindece robul la care ținea foarte
mult, era din:
a. Ierihon
b. Capernaum Luca 7:1-3
c. Ierusalim
3. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuiește-ne și pe
noi!”?
a. un fruntaş
b. un ostaş Luca 23:39
c. un tâlhar
4. Isus a zis: Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va …
a. câştiga
b. salva
c. mântui Luca 9:24
5. Domnul Isus a spus că nu i se va ierta cui va:
a. vorbi împotriva Fiului omului
b. huli împotriva Duhului Sfânt Luca 12:10
c. vorbi împotriva Legii lui Moise
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 c jertfă pentru păcat a. judecată Isaia 53:10
2 a apăsare b. zgură Isaia 53:8
3 e căpetenii ale Sodomei c. sămânță de urmași Isaia 1:10
4 d grăsimea vițeilor d. sângele taurilor Isaia 1:11
5 b argint e. popor al Gomorei Isaia 1:22
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. În epistola adresată lui Tit, Pavel spune: Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost 
arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare,
dreptate şi … .
evlavie Tit 2:11,12
2. Care a fost primul ucenic care a mers la mormântul lui Isus ca să se convingă că Isus nu mai era în mormânt,
conform evangheliei lui Luca?
Petru Luca 24:12
3. Cine a ales pe cei doisprezece apostoli?
Isus Luca 6:13
4. Care sunt cei doi bărbaţi care au stat de vorbă cu Isus atunci când i s-a schimbat înfăţisarea feţei ? (numele lor)
Moise şi Ilie Luca 9:29,30
5. Când Isus era pe cruce, ostaşii îşi băteau joc de El, se apropiau şi Îi dădeau:
oţet
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Isaia în una din proorociile despre Isus ne spune că:
a. era străpuns pentru păcatele noastre
b. era zdrobit pentru fărădelegile noastre Isaia 53:5
c. prin rănile Lui suntem tămăduiţi
2. Pe vremea căror împăraţi ai lui Iuda a proorocit Isaia?
a. Manase
b. Amon Isaia 1:1
c. Iosia
3. Pavel în epistola adresată lui Tit spune că episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie:
a. să fie primitor de oaspeţi
b. să nu fie lacom de câştig mârşav Tit 1:7,8
c. să fie cumpătat
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. 2 Samuel 22:47
Trăiască Domnul, şi binecuvântată să fie Stânca mea! Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii mele,
15 cuv 0,6p/cuv
2. Ioan 15:8
Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
18 cuv 0,5p/cuv
3. Fapte 10:43
Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.
16 cuv 0,56p/cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 4-5
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. F Domnul Isus a zis apostolilor: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice smochinului acestuia:
„Desrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare,” şi v-ar asculta. Luca 17:6
2. F La începutul epistolei sale, Iuda spune că este apostol al lui Isus. Iuda 1a
3. A Înainte să îi aleagă pe cei doisprezece, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în
rugăciune către Dumnezeu. Luca 6:12
4. A Domnul Isus a fost răstignit în ziua Pregătirii. Luca 23:54,46
5. A Domnul Isus a zis: Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici
un chip nu va intra în ea. Luca 18:17
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Iuda le spune celor cărora le adresează epistola, să se zidească sufleteşte pe credinţa lor preasfântă, să se roage
prin Duhul Sfânt şi să se ţină:
a. în dragostea lui Dumnezeu Iuda 20,21
b. tari în credinţă
c. în adevărul lui Dumnezeu
2. Cum se numea împăratul lui Iuda, care a fost dat în mâinile lui Nebucadneţar împăratul Babilonului?
a. Ezechiel
b. Ioiachim Daniel 1:1-2
c. Iosia
3. Îngerul Domnului care s-a arătat lui Zaharia, a stat în picioare la dreapta:
a. altarului pentru jertfe
b. capacului ispăşirii
c. altarului pentru tămâiere Luca 1:11
4. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: „Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!”? 
a. fruntaşii
b. ostaşii Luca 23:36,37
c. unul din tâlhari
5. Iosif era un sfetnic al Soborului și era din Arimatea o cetate a:
a. filistenilor
b. samaritenilor
c. iudeilor Luca 23:50,51
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 c Daniel a. zarzavaturi Daniel 1:10
2 e aspră oprire b. vasele Casei lui Dumnezeu Daniel 6:7
3 a vin c. căpetenia famenilor Daniel 1:16
4 b țara Șinear d. osutădouăzeci dregători Daniel 1:2
5 d Dariu e. poruncă împărătească Daniel 6:1
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. În care cetate era Maria când i s-a arătat îngerul Gavril?
Nazaret Luca 1:26,27
2. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca prin care nimeni nu mai avea voie să înalţe rugăciuni timp de treizeci
de zile, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii în care se ruga erau deschise înspre:
Ierusalim Daniel 6:7,10
3. Cine după ce a văzut cum a murit Isus, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: „Cu adevărat omul acesta era neprihănit!”?
sutașul (un sutaş) Luca 23:47
4. Pe cine a trimis Dumnezeu să închidă gura leilor care erau în groapa în care a fost aruncat Daniel?
îngerul Său Daniel 6:22
5. Iuda s-a văzut nevoit să le scrie destinatarilor epistolei sale ca să îi îndemne să lupte pentru:
credinţa (dată sfinților o dată pentru totdeauna) Iuda 3
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Care sunt lucrurile pe care Iuda doreşte să le fie înmulţite destinatarilor epistolei sale?
a. dragostea Iuda 2
b. pacea
c. credinţa
2. Cu ce lucruri a hotărât Daniel să nu se spurce?
a. cu legumele de la masa împăratului Daniel 1:8
b. cu bucatele alese ale împăratului
c. cu vinul pe care-l bea împăratul
3. Când L-au dus să-L răstignească pe Isus, în urma Lui mergea o mare mulţime de norod şi femei, care:
a. se tânguiau după El Luca 23:26,27
b. îşi băteau pieptul
c. se boceau
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Exod 4:12
Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, şi te voi învăţa ce vei avea de spus. 0,53p/cuv
17 cuv
2. Proverbe 23:26
Fiule, dă-mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele. 0,69p/cuv
13 cuv
3. Habacuc 3:18
eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! 0,64p/cuv
14 cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 2-3
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și i-a spus că nevasta lui Elisaveta îi va naşte un fiu căruia îi va pune
numele Ioan. Luca 1:11,13
2. A Isus a zis că mama şi fraţii Lui sunt ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc. Luca 8:21
3. A Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer şi le-a binecuvântat, apoi le-a frînt, și
le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Luca 9:16
4. A Domnul Isus a spus că Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan. Luca 16:16a
5. F Domnul Isus a zis că este mai uşor să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu, decât să treacă o cămilă
prin urechile acului. Luca 18:25
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În ziua în care Isus a fost răstignit, s-a făcut întuneric peste întreaga ţară pe la ceasul al:
a. treilea
b. şaselea Luca 23:44
c. nouălea
2. Cine spunea că nu există înviere?
a. Saducheii Luca 20:27
b. Fariseii
c. învăţătorii Legii
3. Câte căpetenii a pus Dariu peste cei o sută douăzeci de dregători care trebuiau să fie răspândiţi în întreaga împărăție?
a. 2
b. 3 Daniel 6:1,2
c. 4
4. Cine a pârât pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la împăratul Nebucadneţar, că nu s-au închinat înaintea chipului de aur?
a. câţiva filisteni
b. câţiva Haldei Daniel 3:8-12
c. câţiva iudei
5. Domnul Isus le-a zis ucenicilor să se roage ca să nu cadă în:
a. neascultare
b. ispită Luca 22:39,40
c. necredinţă
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e un ban a. Ana Luca 20:24
2 a Caiafa b. Praznicul Azimilor Luca 3:1-2
3 d casă de rugăciune c. sfetnic al soborului Luca 19:46
4 c Iosif d. peșteră de tâlhari Luca 23:50
5 b Paștele e. Cezarului Luca 22:7
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numea căpetenia străjerilor împăratului Nebucadneţar?
Arioc Daniel 2:14
2. Domnul Isus a venit să cheme la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi ci pe cei:
păcătoşi Luca 5:32
3. Cum se numeşte împăratul care a dat oprirea ca nimeni să nu mai înalţe rugăciuni către vreun dumnezeu sau
vreun om, timp de treizeci de zile:
Dariu Daniel 6:1,7
4. Domnul Isus a zis: Ferice de voi care plângeţi acum, pentrucă voi veţi:
râde Luca 6:21b
5. Pântecele şi coapsele chipului pe care Nebcadneţar l-a văzut în visurile sale erau din:
aramă Daniel 2:32b
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Baraba a fost aruncat în temniţă pentru:
a. răscoală Luca 23:19,25
b. furt
c. omor
2. Dumnezeu a închis gura leilor care erau în groapa în care a fost aruncat Daniel, prin îngerul său deoarece Daniel:
a. nu a făcut nimic vrednic de moarte
b. a fost găsit nevinovat înaintea lui Dumnezeu
c. înaintea împăratului nu a făcut nimic rău Daniel 6:22
3. Când Isus s-a arătat celor unsprezece ucenici şi celorlalţi, I-au dat să mănânce:
a. un fagure de miere Luca 24:42,43
b. o azimă
c. o bucată de peşte fript
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Efeseni 6:1
Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 0,9p/cuv
10 cuv
2. Proverbe 27:2
Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. 0,75p/cuv
12 cuv
3. Exod 15:18
Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci. 0,82p/cuv
11 cuv

Nu lungiți jocul mai mult de 5 minute.

Folosiți acest joc de imitație pentru a capta atenția copiilor, sau pentru a le consuma energia, înainte sau după lecția biblical.

Fiți cât mai teatrali în mișcări și redarea „imiaginii verbale”.

Copii, ce aţi spune de o plimbare cu barca? Continue reading

Încă din anii 1950 a existat în unele Biserici Penticostale din România o formă incipientă de şcoală duminicală, în care copiii repetau cântări, învăţau versetul de aur şi asistau la o lecţie „predică”. Nu existau pe atunci cursuri de pregătire sau materiale didactice; dar după mulţi ani au început să intre în ţară pe diverse filiere, în special după revoluţie. Au existat colaborări cu fraţii baptişti, care pregăteau învăţători în mod subteran de frica regimului communist.

Odată cu trecerea timpului, lucrarea cu copiii a evoluat în bisericile penticostale. Ceea ce a ridicat standardul lucrării, pe lângă materialele care au început să apară, au fost cursurile de instruire ale învăţătorilor. În anul 1993 fratele Pavel Leahu a organizat câteva cursuri de instruire. Un rol important în dotarea lucrătorilor cu material didactic l-a avut şi Societatea Penticostala Misionară Creştină Română  (SPMCR), care a adus în ţară materialul cunoscut sub numele de Biblia în pâslă.

Lucrarea a început să se dezvolte timid, în multe biserici, acolo unde au existat oameni cu inimă pentru lucrarea cu copiii.

Deşi în structura de organizare a Cultului Penticostal există de mulţi ani Departamentul Familii, Tineret şi Copii, dar o formă funcţională la nivel naţional a lucrării cu copiii nu a existat.  În 1999, Dumnezeu a vorbit lui Sami Muică (din Reşiţa) punându-i pe inimă organizarea lucrării cu copiii în bisericile penticostale, la nivel naţional. Dumnezeu l-a călăuzit şi i-a scos în cale oameni potriviţi care să-l îndrume şi mai apoi colegi de slujire. Iată câteva dintre evenimentele importante ale organizării lucrării:

 • În noiembrie 2000, Sami Muică împreună cu Luca Creţan, preşedintele Comunităţii Regionale Oltenia-Argeş, au organizat o conferinţă a învăţătorilor şi viitorilor lucrători de şcoală duminicală din Oltenia.
 • În 31 martie 2001 Sami Muică împreună cu Moise Ardelean, preşedintele Comunităţii Regionale Arad, au organizat în Biserica Penticostală Apele Vii din Timişoara, Prima conferinţă a învăţătorilor de şcoală duminicală de pe raza acestei comunităţi. La conferinţă au participat aproximativ 250 de persoane. În cadrul conferinţei, fratele Moise Ardelean a format un comitet de conducere compus din nouă persoane, iar responsabil al lucrării cu copiii a fost numit Sami Muică.
 • În septembrie 2001, a avut loc recunoaşterea oficială a Departamentului pentru copii al Comunităţii Regionale Arad. În cadrul departamentului, în lunile septembrie – noiembrie, cu ajutorul instructorilor de învăţători au fost instruiţi aproximativ 270 de lucrători cu copiii, în cursul „Ce trebuie să cuprindă programele de şcoală duminicală, nivelul 1“.
 • În ianuarie 2002 au fost cooptate noi persoane în echipa de conducere, numărul crescând astfel la 20 de persoane.
 • În martie 2002 a avut loc lansarea revistei Mărgăritarul, revista pentru copii, învăţători şi părinţi a Departamentului pentru copii.
 • Pe 23 martie 2002, a avut loc în Biserica Penticostală Elim din Timişoara, “A doua conferinţă penticostală a lucrătorilor cu copiii din Comunitatea Regională Arad”, la care au fost aproximativ 400 de participanţi.
 • Au urmat o serie de conferinţe organizate în următoarele comunităţi regionale: Bucureşti, Maramureş şi Sătmar, Cluj, Oradea.
 • În luna martie 2003, au fost cooptate noi persoane în echipa de conducere, numărul crescând astfel la 30.
 • În 12 aprilie 2003, a avut loc „A treia conferinţă penticostală a lucrătorilor cu copiii din Comunitatea Regională Arad“, care s-a ţinut la Biserica Penticostală Gloria din Arad. Au fost participat aproximativ 300 de persoane.
 • Din 2003, cu ajutorul lui Dumnezeu şi în colaborare cu fraţii lucrători din conducerea Cultului Penticostal, pastori şi lucrători cu copiii, s-a început procesul de organizare la nivel naţional. Procesul acesta s-a întins în ani şi a făcut paşi destul de mici. S-au întâmpinat multe piedici, uşi închise şi probabil că s-au făcut şi greşeli.
 • În anul 2007 pastorii Titus Ioan Coroban şi Moise Lucaci l-au cooptat pe Sami Muică în echipa de conducere a Departamentului Familii, Tineret şi Copii al Cultului Penticostal, numindu-l responsabil în lucrarea cu copiii şi i s-a dat mână liberă de slujire.
 • Dintr-o dată multe uși s-au deschis şi a început procesul de organizare la nivel național: conferinţe regionale, cursuri de instruire şi proiecte naţionale.
 • Revista Mărgăritarul a devenit revistă naţională la Compartimentul pentru Copii.
 • Ziua de post în fiecare primă joi din fiecare lună, a fost unul dintre proiectele menite să aducă unitate în slujire.
 • Proiectul Concursul biblic Talantul în negoţ a fost „liantul” care a legat lucrarea la nivel naţional şi urmează să o lege şi la nivel european.

 

Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga lucrare cu copiii şi să formăm o mare echipă.