"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Newsletter
Gândul zilei
Flag Counter

Proiecte

TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 4-5
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. F Domnul Isus a zis apostolilor: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice smochinului acestuia:
„Desrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare,” şi v-ar asculta. Luca 17:6
2. F La începutul epistolei sale, Iuda spune că este apostol al lui Isus. Iuda 1a
3. A Înainte să îi aleagă pe cei doisprezece, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în
rugăciune către Dumnezeu. Luca 6:12
4. A Domnul Isus a fost răstignit în ziua Pregătirii. Luca 23:54,46
5. A Domnul Isus a zis: Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici
un chip nu va intra în ea. Luca 18:17
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Iuda le spune celor cărora le adresează epistola, să se zidească sufleteşte pe credinţa lor preasfântă, să se roage
prin Duhul Sfânt şi să se ţină:
a. în dragostea lui Dumnezeu Iuda 20,21
b. tari în credinţă
c. în adevărul lui Dumnezeu
2. Cum se numea împăratul lui Iuda, care a fost dat în mâinile lui Nebucadneţar împăratul Babilonului?
a. Ezechiel
b. Ioiachim Daniel 1:1-2
c. Iosia
3. Îngerul Domnului care s-a arătat lui Zaharia, a stat în picioare la dreapta:
a. altarului pentru jertfe
b. capacului ispăşirii
c. altarului pentru tămâiere Luca 1:11
4. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: „Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!”? 
a. fruntaşii
b. ostaşii Luca 23:36,37
c. unul din tâlhari
5. Iosif era un sfetnic al Soborului și era din Arimatea o cetate a:
a. filistenilor
b. samaritenilor
c. iudeilor Luca 23:50,51
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 c Daniel a. zarzavaturi Daniel 1:10
2 e aspră oprire b. vasele Casei lui Dumnezeu Daniel 6:7
3 a vin c. căpetenia famenilor Daniel 1:16
4 b țara Șinear d. osutădouăzeci dregători Daniel 1:2
5 d Dariu e. poruncă împărătească Daniel 6:1
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. În care cetate era Maria când i s-a arătat îngerul Gavril?
Nazaret Luca 1:26,27
2. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca prin care nimeni nu mai avea voie să înalţe rugăciuni timp de treizeci
de zile, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii în care se ruga erau deschise înspre:
Ierusalim Daniel 6:7,10
3. Cine după ce a văzut cum a murit Isus, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: „Cu adevărat omul acesta era neprihănit!”?
sutașul (un sutaş) Luca 23:47
4. Pe cine a trimis Dumnezeu să închidă gura leilor care erau în groapa în care a fost aruncat Daniel?
îngerul Său Daniel 6:22
5. Iuda s-a văzut nevoit să le scrie destinatarilor epistolei sale ca să îi îndemne să lupte pentru:
credinţa (dată sfinților o dată pentru totdeauna) Iuda 3
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Care sunt lucrurile pe care Iuda doreşte să le fie înmulţite destinatarilor epistolei sale?
a. dragostea Iuda 2
b. pacea
c. credinţa
2. Cu ce lucruri a hotărât Daniel să nu se spurce?
a. cu legumele de la masa împăratului Daniel 1:8
b. cu bucatele alese ale împăratului
c. cu vinul pe care-l bea împăratul
3. Când L-au dus să-L răstignească pe Isus, în urma Lui mergea o mare mulţime de norod şi femei, care:
a. se tânguiau după El Luca 23:26,27
b. îşi băteau pieptul
c. se boceau
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Exod 4:12
Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, şi te voi învăţa ce vei avea de spus. 0,53p/cuv
17 cuv
2. Proverbe 23:26
Fiule, dă-mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele. 0,69p/cuv
13 cuv
3. Habacuc 3:18
eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! 0,64p/cuv
14 cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 2-3
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și i-a spus că nevasta lui Elisaveta îi va naşte un fiu căruia îi va pune
numele Ioan. Luca 1:11,13
2. A Isus a zis că mama şi fraţii Lui sunt ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc. Luca 8:21
3. A Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer şi le-a binecuvântat, apoi le-a frînt, și
le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Luca 9:16
4. A Domnul Isus a spus că Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan. Luca 16:16a
5. F Domnul Isus a zis că este mai uşor să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu, decât să treacă o cămilă
prin urechile acului. Luca 18:25
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În ziua în care Isus a fost răstignit, s-a făcut întuneric peste întreaga ţară pe la ceasul al:
a. treilea
b. şaselea Luca 23:44
c. nouălea
2. Cine spunea că nu există înviere?
a. Saducheii Luca 20:27
b. Fariseii
c. învăţătorii Legii
3. Câte căpetenii a pus Dariu peste cei o sută douăzeci de dregători care trebuiau să fie răspândiţi în întreaga împărăție?
a. 2
b. 3 Daniel 6:1,2
c. 4
4. Cine a pârât pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la împăratul Nebucadneţar, că nu s-au închinat înaintea chipului de aur?
a. câţiva filisteni
b. câţiva Haldei Daniel 3:8-12
c. câţiva iudei
5. Domnul Isus le-a zis ucenicilor să se roage ca să nu cadă în:
a. neascultare
b. ispită Luca 22:39,40
c. necredinţă
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e un ban a. Ana Luca 20:24
2 a Caiafa b. Praznicul Azimilor Luca 3:1-2
3 d casă de rugăciune c. sfetnic al soborului Luca 19:46
4 c Iosif d. peșteră de tâlhari Luca 23:50
5 b Paștele e. Cezarului Luca 22:7
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numea căpetenia străjerilor împăratului Nebucadneţar?
Arioc Daniel 2:14
2. Domnul Isus a venit să cheme la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi ci pe cei:
păcătoşi Luca 5:32
3. Cum se numeşte împăratul care a dat oprirea ca nimeni să nu mai înalţe rugăciuni către vreun dumnezeu sau
vreun om, timp de treizeci de zile:
Dariu Daniel 6:1,7
4. Domnul Isus a zis: Ferice de voi care plângeţi acum, pentrucă voi veţi:
râde Luca 6:21b
5. Pântecele şi coapsele chipului pe care Nebcadneţar l-a văzut în visurile sale erau din:
aramă Daniel 2:32b
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Baraba a fost aruncat în temniţă pentru:
a. răscoală Luca 23:19,25
b. furt
c. omor
2. Dumnezeu a închis gura leilor care erau în groapa în care a fost aruncat Daniel, prin îngerul său deoarece Daniel:
a. nu a făcut nimic vrednic de moarte
b. a fost găsit nevinovat înaintea lui Dumnezeu
c. înaintea împăratului nu a făcut nimic rău Daniel 6:22
3. Când Isus s-a arătat celor unsprezece ucenici şi celorlalţi, I-au dat să mănânce:
a. un fagure de miere Luca 24:42,43
b. o azimă
c. o bucată de peşte fript
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Efeseni 6:1
Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 0,9p/cuv
10 cuv
2. Proverbe 27:2
Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. 0,75p/cuv
12 cuv
3. Exod 15:18
Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci. 0,82p/cuv
11 cuv