"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Newsletter
Gândul zilei
Flag Counter

Teste

trimis de Naomi Voiculescu, Canada

descarca aici :Cartea Exod de printat

EXOD

Cap. 1

1.Cate suflete au intrat in Egipt din coapsa lui Iacov ? 70 ( 1:5)

  1. Cine a zis poporului sau:  ,, iată ca poporul copiilor lui Israel este mai mare si mai puternic decât noi .”?

Un nou împărat ( 1:8-9)

  1. Care cetati a zidit din nou împăratul prin muncile grele pe care ispravnicii le dădea israeliților ? Pitom si Ramses (1:11)
  2. De ce cetatile Pitom si Ramses au fost construite lui Faraon ?

Continue reading

leviticSora Cornelia Murariu din Resita a  vizualizat versetele  de la Talant , clasele 4.5 si a avut pe inima sa ni le trimita si noua. Multumim.   Asteptam si alte astfel de  initiative.

Descarcati versetele in format pdf:

Levitic 25 cu 17 A3 , Levitic 25 cu 17

Luca 6 cu 40 A3 , Luca 6 cu 40

Proverbe 16 cu 7 A3Proverbe 16 cu 7 A4                                  Psalmii 65 cu 1 A3  ,Psalmii 65 cu 1

1 Timotei 4 cu 7 A3 , 1 Timotei 4 cu 7 mici                                 2 Tesaloniceni 3 cu 3 A3 ,  2 Tesaloniceni 3 cu 3 A4

Coloseni 3 cu 15 A3Coloseni 3 cu 15                                         Evrei 11 cu 3 A3 (3) , Evrei 11 cu 3

Ieremia 20 cu 13 A3 , Ieremia 20 cu 13                                      IOV 11 cu 13 A3  , Iov 11 cu 13

TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
25+ ani
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Asaf afirmă într-un psalm: Eu (Dumnezeu) am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Prea Înalt, însă veți
muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.” Ps. 82:6,7
2. F Ultimele cuvinte ale lui Isus pe cruce, după Evanghelia lui Luca, au fost: Tată, în mâinile Tale Îmiîncredințez
sufletul. Luca 23:46
3. A Iacov ne spune:  Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care
a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov 1:12
4. A Isus a spus: Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip
nu va intra în ea. Luca 18:17
5. A Iacov în epistola sa afirmă: Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Iacov 4:8a
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cine a întrebat pe Isus ce înţeles are pilda semănătorului?
a. noroadele
b. fariseii
c. ucenicii Lui Luca 8:9
2. În ce an al domniei lui Tiberiu Cezar, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie?
a. al cinsprezecelea Luca 3:1
b. al optsprezecelea
c. al zecelea
3. Psalmistul ne spune: Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în ţara noastră să locuiască:
a. pacea
b. slava Ps. 85:9
c. credincioşia
4. Iacov afirmă că cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca
un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în:
a. încercare
b. familia lui
c. lucrarea lui Iacov 1:25
5. Domnul Isus a spus ucenicilor pilda cu văduva care mergea la judecător, pentru a-i face dreptate în cearta cu
pârâșul ei, ca să le arate că:
a. trebuie să aibă milă
b. trebuie să se roage necurmat Luca 18:1-3
c. trebuie să facă mereu dreptate
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 d credință a. blândețea înțelepciunii Iacov 2:17
2 e smochin b. ascultători Iacov 3:12
3 a purtarea bună c. fără părtinire Iacov 3:13
4 b  împlinitori d. fapte Iacov 1:22
5 c plină de roduri bune e. măsline Iacov 3:17
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Scrieţi numele a patru ucenici ai lui Isus conform evangheliei lui Luca. (numai patru)
Pe Simon pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip;
pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul
pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul Luca 6:14-16
2. Cum se numeşte persoana căreia Domnul Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul 
lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”?
Zacheu Luca 19:8-10
3. În noaptea în care a fost vândut, Isus după ce s-a rugat a mers la ucenici pe care i-a găsit adormiţi de:
întristare Luca 22:45
4. Iacov ne spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă:
har Iacov 4:6
5. Iacov ne spune ca „da” al nostru să fie „da”; şi „nu” să fie „nu” ca să nu cădem sub:
judecată Iacov 5:12b
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Domnul Isus a spus că preacurveşte:
a. oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă Luca 16:18
b. oricine îşi ia o nevastă văduvă
c. cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei
2 Ce le spune Iacov destinatarilor epistolei sale să facă, pentru a fi vindecaţi?
a. mărturisiţi-vă unii altora păcatele Iacov 5:16
b. postiți unii pentru alții
c. rugaţi-vă unii pentru alţii
3. Psalmistul în unul din psalmi spune: El (Dumnezeu) a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit 
părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște,
şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor; pentru ca aceștia:
a. să-şi pună încrederea în Dumnezeu Ps. 78:5-7
b. să nu uite lucrările lui Dumnezeu
c. să păzească poruncile Lui
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Deuteronom 28:13
Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de
poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini,
41 cuv 0,22p/cuv
2. Osea 10:12
Sămănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea
să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să plouă mântuire.
27 cuv 0,33p/cuv
3. Proverbe 14:1
Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărîmă cu înseşi mâinile ei.
14 cuv 0,64p/cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
18-25 ani
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. F Iacov în epistola sa ne spune: Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred și Îl laudă
pe Dumnezeu. Iacov 2:19
2. A Isus când a ajuns în casa fruntaşului Iair, după ce i-a scos pe toţi afară, a apucat-o de mână pe fetiţă
şi a strigat cu glas tare: Fetiţo scoală-te! . Luca 8:54
3. A Psalmistul afirmă că omul Îl laudă pe Dumnezeu chiar şi în mânia lui, atunci când Dumnezeu se îmbracă
cu toată urgia Sa. Ps. 76:10
4. A Iacov ne spune că fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Iacov 1:14
5. A Isus a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.
Luca 18:16
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cui spune Isus: Vai de voi, …!, pentru că umblau după scaunele dintâi la sinagogi și le plăcea ca lumea să le facă
plecăciuni în pieţe?
a. Cărturarilor
b. Învăţătorilor Legii
c. Fariseilor Luca 11:43
2. Cui a zis Isus: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!”?
a. unui orb
b. unui lepros
c. unui slăbănog Luca 5:18,20
3. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El
Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.
a. fruntaşii Luca 23:35
b. ostaşii
c. un tâlhar
4. Psalmistul ne spune: Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea …
a. îşi dau bineţe
b. se sărută Ps. 85:10
c. aduc izbăvirea
5. Iacov le spune destinatarilor epistolei sale să privească ca o mare bucurie când trec prin felurite încercări, ca
unii care ştiu că încercarea credinţei lor lucrează:
a. răbdare Iacov 1:2,3
b. dragoste
c. mila
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e Salem a. anii de odinioară Ps. 76:2
2 a zilele de demult b. pământul Ps. 77:5
3 b cerurile c. pacea Ps. 89:11
4 c dreptatea d. Hermonul Ps. 85:10b
5 d Taborul e. Sion Ps. 89:12b
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Psalmistul face următoarea declaraţie: Dumnezeule, căile Tale sunt
sfinte Ps. 77:13a
2. Scrieţi numele a patru ucenici ai lui Isus conform evangheliei lui Luca. (numai patru)
Pe Simon pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip;
pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul
pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul Luca 6:14-16
3. În noaptea în care a fost vândut, Isus după ce s-a rugat a mers la ucenici pe care i-a găsit adormiţi de:
întristare Luca 22:45
4. Leprosul care s-a întors, după ce a fost vindecat şi i-a mulţumit lui Isus era:
samaritean Luca 17:15,16
5. Iacov ne spune că roada neprihăniri este semănată în pace pentru cei ce fac:
pace Iacov 3:18
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Iacov le scrie destinatarilor epistolei sale: Mai pe sus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi:
a. nici pe cer Iacov 5:12a
b. nici pe pământ
c. nici cu vreun altfel de jurământ
2 Psalmistul ne spune că temelia scaunului de domnie a lui Dumnezeu este:
a. dreptatea Ps. 89:14a,97:2
b. credincioșia
c. judecata
3. Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu.
Împreună cu El erau cei doisprezece ucenici şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de
boale, printre care era şi:
a. Maria, zisă Magdalina din care ieşiseră şapte draci Luca 8:1-3
b. Susana
c. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Proverbe 17:1
Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă!
17 cuv 0,53p/cuv
2. Eclesiastul 12:13
Să ascultăm dar (deci) încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oricărui om.
18 cuv 0,5p/cuv
3. Iov 5:7
Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.
14 cuv 0,64p/cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 10-11
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A După ce a fost dat jos de pe cruce, trupul lui Isus a fost înfăşurat într-o pânză de in. Luca 23:53
2. A Iacov ne spune următorul lucru: Ești ispitit când ești atras de pofta ta însuți și momit. Iacov 1:14
3. A Psalmistul afirmă: Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. Ps. 82:1
4. A Iacov în epistola sa spune următoarele cuvinte: Supuneţi-vă dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului și el
va fugi de la voi. Iacov 4:7
5. A Când a fost răstignit Isus a zis următoarele cuvinte: Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac! Luca 23:33,34
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Conform Evangheliei lui Luca, îngerul Gavril îi spune Mariei că va rămâne însărcinată şi va naşte un fiu căruia îi
va pune numele:
a. Emanuel
b. Emanuil
c. Isus Luca 1:31
2. Pe unde a trecut Isus înainte de a intra într-un sat unde a fost întâmpinat de zece leproşi?
a. printre Capernaum şi Ierusalim
b. printre Samaria şi Ierusalim
c. printre Samaria şi Galilea Luca 17:11,12
3. Cine s-a sculat să ispitească pe Isus zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? 
a. un învăţător al Legii Luca 10:25
b. un fariseu
c. un saducheu
4. Psalmistul ne spune că: Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipsește de nici un
bine pe cei ce duc o viaţă:
a. cumpătată
b. fără prihană Ps. 84:11
c. plăcută Domnului
5. Iacov ne spune în epistola sa, că orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia
omului nu lucrează:
a. neprihănirea lui Dumnezeu Iacov 1:19,20
b. răbdarea lui Dumnezeu
c. dragostea lui Dumnezeu
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e necaz a. miere din stâncă Ps. 81:7
2 a cel mai bun grâu b. loc plin de izvoare Ps. 81:16
3 d Sisera c. orfanului Ps. 82:9
4 b Valea Plângerii d. Iabin Ps. 84:6
5 c celui slab e. locul tainic al tunetului Ps. 82:3
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine dorea să-l vadă pe Isus făcând o minune?
Irod Luca 23:8
2. Păstorii când au hotărât să meargă la Betleem să vadă ce li s-a spus şi ce le-a făcut cunoscut Domnul, au găsit pe
Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în:
iesle Luca 2:16,17
3. Iacov afirmă că mila biruieşte:
judecata Iacov 2:13a
4. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan în pustie în zilele marilor preoţi:
Ana şi Caiafa Luca 3:2
5. Asaf afirmă într-un psalm: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara:
Egiptului Ps. 81:10
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii, și să vindece boalele,
apoi i-a trimis să:
a. propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu Luca 9:1,2
b. să proorocească
c. să tămăduiască pe cei bolnavi
2 Iacov afirmă că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui:
a. va acoperi o sumedenie de păcate Iacov 5:20
b. va primi cununa vieţii
c. va mântui un suflet de la moarte
3. Ce a făcut unul din cei zece leproşi (care era samaritean), când s-a văzut vindecat?
a. s-a întors, slăvind pe Dumnzeu cu glas tare Luca 17:15,16
b. s-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus
c. I-a mulţumit lui Isus
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Eclesiastul 9:8
Hainele să-ţi fie albe, în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap.
15 cuv 0,6p/cuv
2. Proverbe 10:9
Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strîmbe se dă singur de gol.
18 cuv 0,5p/cuv
3. Romani 5:8
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi.
22 cuv 0,41p/cuv