"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Newsletter
Gândul zilei
Flag Counter

Descarcă aici: bibliografie clasic 2019

 

Cărţile biblice:

– clasele2-3:1 Împăraţi, 2 Împăraţi, Filimon

– clasele 4-5:1 Împăraţi, 2 Împăraţi, 2 Petru

– clasele 6-7:1 Împăraţi, 2 Împăraţi, Coloseni

– clasele 8-9:1 Împăraţi, 2 Împăraţi, 2 Corinteni

– clasele 10-11:1 Împăraţi, 2 Împăraţi, 2 Corinteni

– 18– 25 ani:1 Împăraţi, 2 Împăraţi, 2 Corinteni

– 25+ ani:1 Împăraţi, 2 Împăraţi, I2 Corinteni

Versetele biblice de memorat

Clasele 2-3:

-Ioan 6:47– Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa veşnică. (12 cuv)

-Naum 1:7Domnuleste bun, Eleste un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe ceice se încred în El. (21 cuv)

-Matei 23:12– Oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat. (15 cuv)

-Romani 13:10– Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea, deci, este împlinirea Legii. (10 cuv)

-1 Corinteni 16:14– Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste! (8 cuv)

-Efeseni 4:26– „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi“. Să n-apună soarele peste mânia voastră, (10 cuv)

-1 Ioan 4:9– Dragostea lui Dumnezeufaţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeua trimisîn lume pe singurul SăuFiu, ca noi să trăim prin El. (26 cuv)

-Psalmii 37:4Domnulsă-ţi fie desfătarea, şi Elîţi va da tot ce-ţi doreşte inima. (13 cuv)

Proverbele 16:20– Cine cugetă la CuvântulDomnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede înDomnuleste fericit. (15 cuv)

Proverbele 3:9-10– Cinsteşte pe Domnulcu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitultău: căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (31 cuv)

Clasele 4-5:

-Isaia 58:9 – Atunci tu vei chema, şi Domnulva răspunde, vei striga, şi Elva zice: „Iată-!“ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele deocară, (29 cuv)

Marcu 10:15– Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeuca uncopilaş, cu nici un (niciun) chip nu va intra în ea! (23 cuv)

-Romani 13:7 – Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţivama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. (27 cuv)

1 Ioan 2:17– Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. (15 cuv)

Matei 6:21– Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. (12 cuv)

-Filipeni 3:13-14– Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitândce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiulchemării cereşti a lui Dumnezeu, în HristosIsus. (38 cuv)

-1 Timotei 4:7– Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios. (10 cuv)

-Psalmii 25:14 – Prietenia Domnuluieste pentru cei ce se tem de El, şi legământul făcut cu Elle dă învăţătură. (18 cuv)

-Proverbele 16:20– Cine cugetă la CuvântulDomnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede înDomnuleste fericit. (15 cuv)

-Proverbele 3:9-10– Cinsteşte pe Domnulcu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitultău: căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (31 cuv)

Clasele 6-7:

Matei 7:21– Nu orişicine-Mizice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăţia cerurilor, cicel ce face voia TatăluiMeucare este în ceruri. (21 cuv)

-Luca 9:27 – Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea,până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu. (23 cuv)

-Efeseni 4:32– Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-aiertat şi Dumnezeupe voi în Hristos. (21 cuv)

-1 Petru 1:5– Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! (19 cuv)

1 Ioan 5:3-4– Căci dragostea de Dumnezeustă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Luinu sunt grele; pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea cecâştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră. (34 cuv)

-Apocalipsa 3:20– Iată Eustau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meuşi deschide uşa,voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (28 cuv)

-1 Timotei 4:16– Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o daialtora: stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pecei ce te ascultă. (36 cuv)

-Psalmii 32:11 –Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnulşi veseliţi-vă! Scoateţi strigăte debucurie, toţi cei cu inima fără prihană! (16 cuv)

-Proverbele 16:20 – Cine cugetă la CuvântulDomnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnuleste fericit. (15 cuv)

-Proverbele 3:9-10 – Cinsteşte pe Domnulcu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (31 cuv)

Clasele 8-9:

-Deuteronomul 7:9– Să ştii, deci (dar), că Domnul, Dumnezeultău, este singurul Dumnezeu. Eleste un Dumnezeucredincios şi Îşiţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam deoameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. (37 cuv)

-Osea 12:6– Tu, deci (dar), întoarce-te la Dumnezeultău, păstrează bunătatea şi iubirea, şi nădăjduieştetotdeauna în Dumnezeultău. (16 cuv)

-1 Petru 3:21– Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul,care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea luiDumnezeu, prin învierea lui IsusHristos. (32 cuv)

-1 Ioan 1:9– Dacă ne mărturisim păcatele, Eleste credincios şi drept, ca să ne ierte păcateleşi să ne curăţească de orice nelegiuire. (21 cuv)

-Iuda 1:20-21 – Dar voi, prea iubiţilor (preaiubiţilor), zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă,rugaţi-vă prin DuhulSfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurareaDomnuluinostru IsusHristospentru viaţa veşnică. (29 cuv)

-Apocalipsa 1:3 –  Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şipăzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! (22 cuv)

-Evrei 13:16– Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeujertfe caacestea Îiplac. (16 cuv)

-Psalmii 22:23– Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L! Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L!Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel! (21 cuv)

-Proverbele 16:20 – Cine cugetă la CuvântulDomnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnuleste fericit. (15 cuv)

-Proverbele 3:9-10 – Cinsteşte pe Domnulcu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (31 cuv)

Clasele 10-11:

-Luca 10:22– Toate lucrurile Mi-au fost date în mâni de TatălMeu; şi nimeni nu ştie cineeste Fiul, în afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, în afară de Fiulşi acela căruia vrea Fiulsă i-Ldescopere. (37 cuv)

-1 Petru 3:18Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Celneprihănit, pentrucei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. Ela fost omorât în trup, dar a fost înviat înduh, (32 cuv)

-Iacov 3:6 – Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea (acela) dintre mădularelenoastre, care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de foculgheenei. (31 cuv)

-2 Ioan 1:6 – Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în caretrebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început. (23 cuv)

-Exodul 33:19 –Domnula răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Meaşi voi chema NumeleDomnuluiînaintea ta; EuMăîndur de cine vreau să îndur şi ammilă de cine vreau să am milă! (38 cuv)

-2 Samuel 22:33Dumnezeueste cetăţuia mea cea tare, şi Elmă călăuzeşte pe calea cea dreaptă. (14 cuv)

-Isaia 3:10– Bine de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelorlui. (17 cuv)

-Psalmii 16:11– Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea FeţeiTalesunt bucurii nespuse, şidesfătări veşnice în dreapta Ta. (17 cuv)

-Proverbele 16:20 – Cine cugetă la CuvântulDomnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnuleste fericit. (15 cuv)

-Proverbele 3:9-10 – Cinsteşte pe Domnulcu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (31 cuv)

18-25 ani:

-Romani 2:13– Pentru că nu cei ce aud Legea, sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, cicei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi neprihăniţi. (22 cuv)

-Daniel 12:3 –Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi săumble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci. (29 cuv)

-2 Ioan 1:9– Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu.Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul. (25 cuv)

-Apocalipsa 22:12-13– Iată, Euvin curând; şi răsplataMeaeste cu Mine, ca să dau fiecăruiadupă fapta lui. Eusunt Alfaşi Omega, Celdintâi şi Celde pe urmă, Începutulşi Sfârşitul. (32 cuv)

-Iosua 23:11– Vegheaţi, deci (dar), cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul,Dumnezeulvostru. (15 cuv)

-Ieremia 17:7-8– Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejdeeste Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nuse teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme, şinu încetează să aducă roadă (rod). (53 cuv)

-Galateni 5:17 – Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhulîmpotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. (24 cuv)

-Psalmii 22:24– Căci Elnici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit, şinu-Şiascunde Faţade el, ci îl ascultă când strigă către El. (24 cuv)

-Proverbele 16:20 – Cine cugetă la CuvântulDomnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnuleste fericit. (15 cuv)

-Proverbele 3:9-10 – Cinsteşte pe Domnulcu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (31 cuv)

– 25+ ani:

-Iacov 1:25– Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei,şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit înlucrarea lui. (34 cuv)

-Deuteronomul 6:6-7– Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să leîntipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca încălătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (45 cuv)

-Apocalipsa 22:5– Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă,nici de lumina soarelui, pentru că DomnulDumnezeuîi va lumina. Şi vor împărăţi în veciivecilor. (32 cuv)

-Iosua 24:15– Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi:sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu sau dumnezeilor Amoriţilorîn a căror ţară locuiţi. cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului“. (43 cuv)

-Isaia 26:9 – Sufletul meu Tedoreşte noaptea, şi duhul meu Tecaută înăuntrul meu. Căci,când se împlinesc judecăţile Talepe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea. (24 cuv)

-1 Ioan 3:2 –Prea iubiţilor (preaiubiților), acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătatîncă. Dar ştim că atunci când Seva arăta El, vom fi ca El; pentru că Îlvom vedea aşa cumeste. (37 cuv)

-Psalmii 19:12-13 – Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe carenu le cunosc! Păzeşte, de asemenea, pe robul Tăude mândrie, ca să nu stăpânească eapeste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. (38 cuv)

-1 Corinteni 13:4-7– Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragosteanu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios,nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci sebucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul. (54 cuv)

-Proverbele 16:20 – Cine cugetă la CuvântulDomnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnuleste fericit. (15 cuv)

-Proverbele 3:9-10 – Cinsteşte pe Domnulcu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (31 cuv)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *