Proverbe 22:6

"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"

Versetul zilei

Newsletter

Gândul zilei

Flag Counter

descarca aici : Nu e problema mea – poveste cu talc

soareceUn şoricel privi din crăpătura sa din perete şi îi văzu pe ţăran şi pe nevasta acestuia capcanadeschizând un pachet.
– Ce mâncare să fi adus oare? se întreba şoricelul… Cu groază îşi dădu repede seama că era o capcană.

Şoricelul se strecura cu mare grijă în curtea animalelor şi dădu alarma:

– E o capcană în casă, e o capcană în casă!
Găina cotcodăci şi se înfoie, ridică apoi capul şi îi spuse:
– Domnule Şoarece, văd bine că acest lucru te afectează, dar pentru mine el nu are nici o relevanţă.
– Nu pot permite ca acest lucru să mă afecteze.  Continue reading

 biblia-santa-46160descarca aici: Bibliografia-clasic-2018 ok

Cărţile biblice:

clasele 2-3:1 Samuel, 2 Samuel, Iuda

clasele 4-5:1 Samuel, 2 Samuel, 1Petru

clasele 6-7:1 Samuel, 2 Samuel, Filipeni

clasele 8-9:1 Samuel, 2 Samuel, Galateni

clasele 10-11: 1 Samuel, 2 Samuel, Evrei

18-25 ani:1 Samuel, 2 Samuel, Evrei

25+ ani:1 Samuel, 2 Samuel, Evrei

Versetele biblice de memorat:

 

– clasele2-3:

-Ioan 15:7 –Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.(20 cuv)

-Luca 10:5 –În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: „Pacea să fie peste casa aceasta!“(14 cuv)

-Exodul 15:8-La suflarea nărilor Tale s-au îngrămădit apele, S-au ridicat talazurile ca un zid, Și s-au închegat valurile în mijlocul mării.(20 cuv)

-Matei 5:8 –Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!(12 cuv)

-Romani 12:10 –Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.(15 cuv)

-1Corinteni 13:13 –Acum, deci (dar), rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.(17 cuv)

-Efeseni 4:5 –Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.(11 cuv)

-1Ioan 4:8 –Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că (pentrucă)Dumnezeu este dragoste.(11 cuv)

-Psalmii 128:1-Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui!(12 cuv)

-Proverbele 11:1 –Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.(11 cuv)

 

– clasele 4-5:

-Isaia 65:24 –Înainte ca să cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!(17 cuv)

-Marcu 10:31 –Mulţi din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, şi mulţi din cei de pe urmă vor fi cei dintâi.(21 cuv)

-Romani 12:9 –Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.(14 cuv)

-1Corinteni 15:57 –Dar mulţumiri (mulțămiri) fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru IsusHristos!(15 cuv)

-Efeseni 5:9 –Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.(12 cuv)

-1Ioan 2:9 –Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.(17 cuv)

-Apocalipsa 3:11-Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.(13 cuv)

-Iacov 1:27 –Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.(27 cuv)

-Psalmii 47:1-Bateţi din palme, toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! (11 cuv)

-Proverbele 14:23 –Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. (13 cuv)

 

– clasele 6-7:

– 2Timotei 2:13 –Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.(13 cuv)

-Luca 11:13 –Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!(30 cuv)

-Daniel 11:32 –Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şivor face mari isprăvi.(18 cuv)

-Mica 6:8 –Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la (de la) tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?“(28 cuv)

-Romani 14:8 –Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.(23 cuv)

-1Corinteni 1:18 –Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.(26 cuv)

-Efeseni 4:29 –Niciun (Nici un) cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, dupăcum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.(25 cuv)

-Marcu 16:15-16 –Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.”(31 cuv)

-Psalmii 27:1-Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? (21 cuv)

-Proverbele 21:6 –Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte.(16 cuv)

 

– clasele 8-9:

– Matei 12:50 –Căci oricine face voia Tatălui Meucare este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.(17 cuv)

-Luca 8:18 –Luaţi seama, dar (deci), la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celuice n-are, i se va lua şi ce i se pare că are.(30 cuv)

-1Ioan 1:5 –Vestea pe care am auzit-o dela (de la)El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.(23 cuv)

-Apocalipsa 1:8 –Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul“  zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.(23 cuv)

-Genesa 28:15 –Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.(32 cuv)

-1Timotei 5:18 –Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate“; şi:„Vrednic este lucrătorul de plata lui.“(18 cuv)

-Iacov 1:12 –Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce (după ce) a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.(24 cuv)

-Leviticul 25:17–Niciunul (Nici unul) din voi să nu înşele, deci, pe aproapele lui, şi să te temi de Dumnezeul tău; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.(13 cuv)

-Psalmii 22:24 –Căci Elnici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit, şi nu-Şi ascunde Faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El.(24 cuv)

-Proverbele 16:3 –Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile.(10 cuv)

 

 

– clasele 10-11:

– Marcu 9:37-„Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.“(33 cuv)

-Habacuc 1:13 –Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea! Cum ai putea privi Tu pe cei mişei, şi să taci, când cel rău mănâncă pe cel maineprihănit decât el?(39 cuv)

-1Ioan 5:3-4 –Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; pentrucă (pentru că) oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.(33 cuv)

-Apocalipsa 22:17 –Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!“ Şi cine aude, să zică: „Vino!“ Şi celui ce (celuice) îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!(26 cuv)

– Iov 7:1 –Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaş, şi zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua.(19 cuv)

– Tit 2:11-12 –Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,(36 cuv)

– Ioel 2:21 –Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi veseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari!(13 cuv)

– Leviticul 19:37 –Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele, şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul.“(16 cuv)

– Psalmii 32:5 –Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am  zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!“ Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.(24 cuv)

– Proverbele 16:18 –Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii.(9 cuv)

 

– 18-25 ani:

-Deuteronom 6:6-7– Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca încălătorie, când te vei culca şi când te vei scula.(45 cuv)

-Genesa 2:18 –Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.“(20 cuv)

-Apocalipsa 21:4El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă (pentrucă) lucrurile dintâi au trecut.“(28 cuv)

-Exod 34:10 –Domnul a răspuns: „Iată, Eu fac un legământ. Voi face în faţa întregului poporminuni care n-au avut loc în nicio (nici o) ţară şi la niciun (nici un) neam; tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului şi prin tine voi face lucruri înfricoşate.(44 cuv)

-Leviticul 19:2 –Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel, şi spune-le: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.(19 cuv)

-Isaia 1:17 –Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!(16 cuv)

-Faptele Apostolilor 10:42 –Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului, şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi.(23 cuv)

-2Corinteni 7:10 –În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea.(30 cuv)

-Psalmii 31:19 –O, cât de mare este bunătatea Ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!(33 cuv)

-Proverbele 13:11 –Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte.(13 cuv)

 

– 25+ ani:

-Maleahi 3:9-10 –Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă  astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.(53 cuv)

-Deuteronom 32:39 –Să ştiţi, deci, că Eu sunt Dumnezeu, şi că nu este alt dumnezeu (în)afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.(37 cuv)

-Ioel 2:13 –Sfâşiaţi-vă inimile nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru.Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi-I pare rău de relele pe care le trimite.(33 cuv)

-Apocalipsa 20:6 –Fericiţi şi sfinţi sunt (ceice) cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a douamoarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.(39 cuv)

-Osea 2:19-20 –Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul! (31 cuv)

-Daniel 4:35 –Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?“(33 cuv)

-Ieremia 17:5 –Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijineşte pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!(25 cuv)

-Apocalipsa 22:18-19 –Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela (de la) pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.(52 cuv)

-Psalmii 18:2 –Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi întăritura mea!(27 cuv)

-Proverbele 19:18 –Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori.(12 cuv)

 

strang cuvantul colorDescarca aici :Bibliografia 2018 pentru Memorarea Scripturii

1 Tesaloniceni 1:1-5:27 

1 Tesaloniceni 1:1  Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos: Har şi pace de la (dela) Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la (dela) Domnul Isus Hristos.

1:2  Mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care (cari) vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre;

Continue reading

talantul-in-negot
– clasele 2-3:     1 Samuel, 2 Samuel, Iuda

– clasele 4-5:     1 Samuel, 2 Samuel, 1Petru

– clasele 6-7:     1 Samuel, 2 Samuel, Filipeni

– clasele 8-9:     1 Samuel, 2 Samuel, Galateni

– clasele 10-11: 1 Samuel, 2 Samuel, Evrei

– 18-25 ani:       1 Samuel, 2 Samuel, Evrei

– 25+ ani:          1 Samuel, 2 Samuel, Evrei

*descarca invitatia aici: INVITATIE – conferinta invatatori 2017 ptr site

Salutări sfinte în numele Domnului Isus, Mântuitorul nostru!

Cu bucurie vă invităm sâmbătă, 30 septembrie 2017, la Conferinţa anuală a învăţătorilor de Şcoală Duminicală, din cadrul Comunităţii Regionale Penticostale Arad. Aceasta va avea loc la Biserica Penticostală Golgota din Hunedoara str. Mihai Viteazul nr.28. Conferința va începe la ora 8:30 cu înscrierile și se va încheia în jurul orei 15:00, apoi se va servi gustarea pregătită din partea bisericii gazdă.

Tema conferinţei: Învățător după inima lui Dumnezeu

În cadrul conferinței va fi și seminarul: Copil după inima lui Dumnezeu împărțit pentru următoarele categorii de vârstă: preșcolari, școlari, adolescenți.

Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui.

Psalmii 37:23.

Vor fi standuri cu literatură creştină. Veniţi pregătiţi!

În cadrul conferinţei se va distribui (gratuit) Mărgăritarul, revista naţională a învăţătorilor de copii din Cultul Creştin Penticostal (una pentru fiecare biserică participantă). De asemenea, va fi de vânzare și Agenda 2017 a Departamentului pentru copii din cadrul Cultului Penticostal.

În scopul pregătirii mapelor şi a gustării, vă rugăm să confirmaţi până luni 25 septembrie 2017 participarea la conferință. Confirmarea se va face la Camelia Uță, email: inscriericonferinta@gmail.com; telefon: +40 741 957817; menționând numele, biserica și în cadrul seminarului la ce categorie de vârstă dorești să participi.

Vă mulţumim frumos și vă așteptăm cu drag!

 

Pacatele marturisite sunt iertate

Adriana Ardeu, bis. Gloria, Arad

 • Decupaţi mai multe inimioare din carton negru şi alb; Să fie de aceeaşi mărime şi la fel de multe din ambele culori.
 • Lipiţi inimioarele una în spatele alteia ( una albă lipită de una neagră), ataşând între ele un beţişor ca acelea pentru îngheţată.
 • Daţi copiilor de la grupă câte un beţişor şi spuneţi-le să leţină arătând partea neagră.
 • Discutaţi cu ei despre faptul că păcatul îţi murdăreşte viaţa\ inima şi că nu există nici un om fără păcat, dar fiecare are şansa să fie iertat  şi să aibă o inimă curată dacă îşi mărturiseşte păcatul şi îşi cere iertare.
 • Provocaţi-I să se gândească la un păcat făcut recent pentru care nu şi-au cerut iertare şi în rugăciunea care urmează să îl mărturisească lui Dumnezeu.
 • După ce au făcut-o să întoarcă fiecare inimioarele astfel încât să se vadă partea albă: Păcatul mărturisit este iertat!
 • Dacă aveţi copii puţini la grupă, cu siguranţă se poate crea acea atmosferă de încredere şi părtăşie în care copiii să îndrăznească să spună păcatul său cu voce tare; Binenţeles, învăţătorul trebuie să fie primul care face aceasta pentru a fii un exemplu. Rugăciunea la o grupă cu puţini copii poate fii prin urmare, de tip ,, pe rând’’.
 • La o grupă cu mai mulţi copii rugăciunea e indicată să fie în comun şi doar dacă doreşte cineva să mărturisească păcatul cu voce tare înainte de rugăciune, după ce învăţătorul se dă pe sine exemplu.

 

paletele multumirii

Adriana Ardeu, bis. Gloria, Arad

 • Decupaţi nişte palete din carton;
 • Colecţionaţi câteva reviste cu reclame dela Kaufland sau alte magazine si decupaţi diverse alimente sau obiecte , pe categorii;
 • Lipiţi-le pe palete ţinând cont ca pe fie care paletă să fie o altă categorie, ex: Legume, dulciuri, băuturi sănătoase, fructe, pantofi sau adidaşi, haine, obiecte de şcoală, pijamale şi lenjerie de pat, jucării, unelte etc.
 • La timpul de rugăciune, daţi copiilor în mână căte o paletă şi întrebaţi-I cum le-ar plăcea dacă nu ar mai exista pe lume jucării, pantofi, prăjituri? Pentru tot ceea ce avem şi ne este de folos ar trebui să mulţumim lui Dumnezeu. Cheamă fiecare copil care are o paletă să mulţumească pentru categoria de obiecte sau alimente lipite pe paletă.
 • Daţi exemplu copiilor cum să roastească mulţumirea, inainte de a începe; Ex: ,,Tată ceresc, îţi mulţumesc pentru legumele sănătoase care există şi pe care mi le pregăteşte mama să mănânc. Mulţumesc că ele mă ajută să cresc sănătos.’’

inima de mijlocire

Adriana Ardeu, bis. Gloria, Arad

 • Confecţionaţi o inimă- plic asemănătoare cu cea din imaginile alăturate pentru fiecare copil;
 • Discutati despre grupuri de personae pentru care vreţi să mijlociţi şi scrieţi nume pe beţişoare din lemn sau pe fâşii de carton şi api puneţi-le în plicuri.
 • Copiii să păstreze în camera sa plicul şi să scoată pe rând câte un beţişor pentru a mijloci pentru persoana a cărei nume e scris.
 • Accentuaţi şi discutaţi despre cât de serioasă e slujba de mijlocitor şi că poate face diferenţa viaţă şi moarte chiar.

Exemple de grupuri de persoane pentru care pot mijloci: membri familiei, colegi de la şcoală, colegi din grupă ( pot chiar trage la sorţ fiecare numele altcuiva pentru a mijloci pe parcursul întregului an), prieteni sau cunoştinţe nemântuite, profesori, lideri din biserică sau lideri ai ţării, bolnavi etc.

o inima gata sa mijloceasca

 

20170905_091622_Film1  de Alexandra Preliceanu

Iată  o idee draguţă pentru grupele mici. Puteţi face aceste animăluţe alături de  lecţii din Genesa, Daniel, pildele Domnului Isus etc, sau pur şi simplu ca şi activitate la început de an, la venirea primăverii sau de ziua copilului. Pe ele puteţi scrie versetul zilei sau un verset de încurajare.

Materiale necesare: Tuburi de hârtie igienică sau de şerveţele, ochişori de plastic, hârtie colorată, foarfece, lipici şi multă imaginaţie.

de Adriana Ardeu, Bis. Gloria, Aradcasuta

          Pentru setul de lecţii despre viaţa lui Iosua, vă propunem ideea următoare ca fişă de prezenţă:

          Decupaţi cartoane colorate în formă de casă ( modelul e mai jos), scrieţi numele copiilor pe fiecare căsuţă, lipiţi-le pe perete şi puneţi câte un pătrăţel ( sau orice abţiblide vi se par mai potrivite) pentru a marca prezenţa copilului. Dacă doriţi, puteţi lipi pătrăţele în culori diferite pentru a recompense anumite comportamente. De ex:

 • Pentru simpla prezenţă- culoarea verde;
 • Pentru când ştie şi versetul de data trecută pe de rost – culoarea albastră;
 • Dacă a adus un prieten -culoarea galbenă;Etc.

eu si casa mea

Continue reading