"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Gândul zilei
Flag Counter

Proiecte

TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
25+ ani
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Asaf afirmă într-un psalm: Eu (Dumnezeu) am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Prea Înalt, însă veți
muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.” Ps. 82:6,7
2. F Ultimele cuvinte ale lui Isus pe cruce, după Evanghelia lui Luca, au fost: Tată, în mâinile Tale Îmiîncredințez
sufletul. Luca 23:46
3. A Iacov ne spune:  Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care
a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov 1:12
4. A Isus a spus: Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip
nu va intra în ea. Luca 18:17
5. A Iacov în epistola sa afirmă: Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Iacov 4:8a
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cine a întrebat pe Isus ce înţeles are pilda semănătorului?
a. noroadele
b. fariseii
c. ucenicii Lui Luca 8:9
2. În ce an al domniei lui Tiberiu Cezar, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie?
a. al cinsprezecelea Luca 3:1
b. al optsprezecelea
c. al zecelea
3. Psalmistul ne spune: Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în ţara noastră să locuiască:
a. pacea
b. slava Ps. 85:9
c. credincioşia
4. Iacov afirmă că cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca
un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în:
a. încercare
b. familia lui
c. lucrarea lui Iacov 1:25
5. Domnul Isus a spus ucenicilor pilda cu văduva care mergea la judecător, pentru a-i face dreptate în cearta cu
pârâșul ei, ca să le arate că:
a. trebuie să aibă milă
b. trebuie să se roage necurmat Luca 18:1-3
c. trebuie să facă mereu dreptate
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 d credință a. blândețea înțelepciunii Iacov 2:17
2 e smochin b. ascultători Iacov 3:12
3 a purtarea bună c. fără părtinire Iacov 3:13
4 b  împlinitori d. fapte Iacov 1:22
5 c plină de roduri bune e. măsline Iacov 3:17
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Scrieţi numele a patru ucenici ai lui Isus conform evangheliei lui Luca. (numai patru)
Pe Simon pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip;
pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul
pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul Luca 6:14-16
2. Cum se numeşte persoana căreia Domnul Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul 
lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”?
Zacheu Luca 19:8-10
3. În noaptea în care a fost vândut, Isus după ce s-a rugat a mers la ucenici pe care i-a găsit adormiţi de:
întristare Luca 22:45
4. Iacov ne spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă:
har Iacov 4:6
5. Iacov ne spune ca „da” al nostru să fie „da”; şi „nu” să fie „nu” ca să nu cădem sub:
judecată Iacov 5:12b
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Domnul Isus a spus că preacurveşte:
a. oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă Luca 16:18
b. oricine îşi ia o nevastă văduvă
c. cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei
2 Ce le spune Iacov destinatarilor epistolei sale să facă, pentru a fi vindecaţi?
a. mărturisiţi-vă unii altora păcatele Iacov 5:16
b. postiți unii pentru alții
c. rugaţi-vă unii pentru alţii
3. Psalmistul în unul din psalmi spune: El (Dumnezeu) a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit 
părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște,
şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor; pentru ca aceștia:
a. să-şi pună încrederea în Dumnezeu Ps. 78:5-7
b. să nu uite lucrările lui Dumnezeu
c. să păzească poruncile Lui
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Deuteronom 28:13
Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de
poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini,
41 cuv 0,22p/cuv
2. Osea 10:12
Sămănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea
să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să plouă mântuire.
27 cuv 0,33p/cuv
3. Proverbe 14:1
Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărîmă cu înseşi mâinile ei.
14 cuv 0,64p/cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
18-25 ani
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. F Iacov în epistola sa ne spune: Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred și Îl laudă
pe Dumnezeu. Iacov 2:19
2. A Isus când a ajuns în casa fruntaşului Iair, după ce i-a scos pe toţi afară, a apucat-o de mână pe fetiţă
şi a strigat cu glas tare: Fetiţo scoală-te! . Luca 8:54
3. A Psalmistul afirmă că omul Îl laudă pe Dumnezeu chiar şi în mânia lui, atunci când Dumnezeu se îmbracă
cu toată urgia Sa. Ps. 76:10
4. A Iacov ne spune că fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Iacov 1:14
5. A Isus a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.
Luca 18:16
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cui spune Isus: Vai de voi, …!, pentru că umblau după scaunele dintâi la sinagogi și le plăcea ca lumea să le facă
plecăciuni în pieţe?
a. Cărturarilor
b. Învăţătorilor Legii
c. Fariseilor Luca 11:43
2. Cui a zis Isus: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!”?
a. unui orb
b. unui lepros
c. unui slăbănog Luca 5:18,20
3. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El
Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.
a. fruntaşii Luca 23:35
b. ostaşii
c. un tâlhar
4. Psalmistul ne spune: Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea …
a. îşi dau bineţe
b. se sărută Ps. 85:10
c. aduc izbăvirea
5. Iacov le spune destinatarilor epistolei sale să privească ca o mare bucurie când trec prin felurite încercări, ca
unii care ştiu că încercarea credinţei lor lucrează:
a. răbdare Iacov 1:2,3
b. dragoste
c. mila
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e Salem a. anii de odinioară Ps. 76:2
2 a zilele de demult b. pământul Ps. 77:5
3 b cerurile c. pacea Ps. 89:11
4 c dreptatea d. Hermonul Ps. 85:10b
5 d Taborul e. Sion Ps. 89:12b
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Psalmistul face următoarea declaraţie: Dumnezeule, căile Tale sunt
sfinte Ps. 77:13a
2. Scrieţi numele a patru ucenici ai lui Isus conform evangheliei lui Luca. (numai patru)
Pe Simon pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip;
pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul
pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul Luca 6:14-16
3. În noaptea în care a fost vândut, Isus după ce s-a rugat a mers la ucenici pe care i-a găsit adormiţi de:
întristare Luca 22:45
4. Leprosul care s-a întors, după ce a fost vindecat şi i-a mulţumit lui Isus era:
samaritean Luca 17:15,16
5. Iacov ne spune că roada neprihăniri este semănată în pace pentru cei ce fac:
pace Iacov 3:18
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Iacov le scrie destinatarilor epistolei sale: Mai pe sus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi:
a. nici pe cer Iacov 5:12a
b. nici pe pământ
c. nici cu vreun altfel de jurământ
2 Psalmistul ne spune că temelia scaunului de domnie a lui Dumnezeu este:
a. dreptatea Ps. 89:14a,97:2
b. credincioșia
c. judecata
3. Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu.
Împreună cu El erau cei doisprezece ucenici şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de
boale, printre care era şi:
a. Maria, zisă Magdalina din care ieşiseră şapte draci Luca 8:1-3
b. Susana
c. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Proverbe 17:1
Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă!
17 cuv 0,53p/cuv
2. Eclesiastul 12:13
Să ascultăm dar (deci) încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oricărui om.
18 cuv 0,5p/cuv
3. Iov 5:7
Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.
14 cuv 0,64p/cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 10-11
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A După ce a fost dat jos de pe cruce, trupul lui Isus a fost înfăşurat într-o pânză de in. Luca 23:53
2. A Iacov ne spune următorul lucru: Ești ispitit când ești atras de pofta ta însuți și momit. Iacov 1:14
3. A Psalmistul afirmă: Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. Ps. 82:1
4. A Iacov în epistola sa spune următoarele cuvinte: Supuneţi-vă dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului și el
va fugi de la voi. Iacov 4:7
5. A Când a fost răstignit Isus a zis următoarele cuvinte: Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac! Luca 23:33,34
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Conform Evangheliei lui Luca, îngerul Gavril îi spune Mariei că va rămâne însărcinată şi va naşte un fiu căruia îi
va pune numele:
a. Emanuel
b. Emanuil
c. Isus Luca 1:31
2. Pe unde a trecut Isus înainte de a intra într-un sat unde a fost întâmpinat de zece leproşi?
a. printre Capernaum şi Ierusalim
b. printre Samaria şi Ierusalim
c. printre Samaria şi Galilea Luca 17:11,12
3. Cine s-a sculat să ispitească pe Isus zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? 
a. un învăţător al Legii Luca 10:25
b. un fariseu
c. un saducheu
4. Psalmistul ne spune că: Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipsește de nici un
bine pe cei ce duc o viaţă:
a. cumpătată
b. fără prihană Ps. 84:11
c. plăcută Domnului
5. Iacov ne spune în epistola sa, că orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia
omului nu lucrează:
a. neprihănirea lui Dumnezeu Iacov 1:19,20
b. răbdarea lui Dumnezeu
c. dragostea lui Dumnezeu
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e necaz a. miere din stâncă Ps. 81:7
2 a cel mai bun grâu b. loc plin de izvoare Ps. 81:16
3 d Sisera c. orfanului Ps. 82:9
4 b Valea Plângerii d. Iabin Ps. 84:6
5 c celui slab e. locul tainic al tunetului Ps. 82:3
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine dorea să-l vadă pe Isus făcând o minune?
Irod Luca 23:8
2. Păstorii când au hotărât să meargă la Betleem să vadă ce li s-a spus şi ce le-a făcut cunoscut Domnul, au găsit pe
Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în:
iesle Luca 2:16,17
3. Iacov afirmă că mila biruieşte:
judecata Iacov 2:13a
4. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan în pustie în zilele marilor preoţi:
Ana şi Caiafa Luca 3:2
5. Asaf afirmă într-un psalm: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara:
Egiptului Ps. 81:10
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii, și să vindece boalele,
apoi i-a trimis să:
a. propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu Luca 9:1,2
b. să proorocească
c. să tămăduiască pe cei bolnavi
2 Iacov afirmă că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui:
a. va acoperi o sumedenie de păcate Iacov 5:20
b. va primi cununa vieţii
c. va mântui un suflet de la moarte
3. Ce a făcut unul din cei zece leproşi (care era samaritean), când s-a văzut vindecat?
a. s-a întors, slăvind pe Dumnzeu cu glas tare Luca 17:15,16
b. s-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus
c. I-a mulţumit lui Isus
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Eclesiastul 9:8
Hainele să-ţi fie albe, în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap.
15 cuv 0,6p/cuv
2. Proverbe 10:9
Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strîmbe se dă singur de gol.
18 cuv 0,5p/cuv
3. Romani 5:8
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi.
22 cuv 0,41p/cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 8-9
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Cine acopere o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.
Prov. 17:9
2. A Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui. Prov. 15:26
3. F Ioan scrie în una din epistolele sale: Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă,
ci cea pe care am avut-o de la început: să avem răbdare unii cu alţii! 2 Ioan 5
4. A Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii
sale. Prov. 16:17
5. F De fiecare dată când a fost ispitit de Diavol în pustie, conform evangheliei lui Luca, Domnul Isus a răspuns cu:
Este scris … . Luca 4:1,4,8,12
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Conform Proverbe: Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om …
a. înțelept
b. priceput Prov. 17:27
c. cu frică de Dumnezeu
2. Isus într-o zi de Sabat a intrat în casa unuia din fruntaşii fariseilor ca să prânzească, şi acolo a vindecat un:
a. om bolnav de dropică Luca 14:1,2,4
b. orb
c. lepros
3. Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare:
a. se teme de Domnul
b. ajunge înţelept
c. este pus în cinste Prov. 13:18
4. Ioan le spune destinatarilor epistolei sale că dragostea stă în vieţuirea după:
a. adevăr
b. poruncile Lui 2 Ioan 6a
c. îndemnurile Duhului
5. După ce a fost ispitit, Isus plin de puterea Duhului S-a întors în:
a. Nazaret
b. Capernaum
c. Galilea Luca 4:14
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 b inimă mulțumită a. mustrarea Prov. 15:15b
2 d mari venituri b. ospăț necurmat Prov. 16:8
3 a batjocoritorul c. cunună de cinste Prov. 13:1b
4 e mânie d. strâmbătate Prov. 13:10
5 c perii albi e. certuri Prov. 16:31
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numeşte lacul pe care Simon împreună cu tovarăşii lui au avut o aşa pescuire, că cele două corăbii au
început să se afunde de mulţimea peştilor?
Ghenezaret Luca 5:1,6,7
2. Înaintea cui trebuia să meargă Ioan (Botezătorul), în duhul şi puterea lui Ilie?
Dumnezeu Luca 1:17
3. Ce merge înaintea slavei?
smerenia Prov. 15:33b,18:12
4. Ioan le scrie destinatarilor epistolei sale, că în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus
Hristos vine:
în trup 2 Ioan 7
5. Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte :
fericirea Prov. 16:20a
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cui a zis Isus: „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.”?
a. femeii care i-a stropit picioarele cu lacrimile ei, le-a şters cu părul capului ei şi I le-a uns cu mir Luca 7:48,50
b. leprosului care s-a întors şi i-a mulţumit Luca 17:19
c. orbului care striga: Isuse, fiul lui David, ai milă de mine! Luca 18:42
2. În Proverbe ni se spune că un fiu înţelept:
a. ascultă învăţătura tatălui său Prov. 13:1
b. este bucuria tatălui său Prov. 15:20
c. cinsteşte pe tatăl său
3. Ioan în salutul din epistola sa către aleasa Doamnă şi către copiii ei le spune: Harul, îndurarea şi pacea să fie cu
voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui:
a. în dragoste
b. în sfinţenie 2 Ioan 1,3
c. în adevăr
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Efeseni 4:25
De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul“, pentru că suntem
mădulare unii altora.
19 cuv 0,47p/cuv
2. Proverbe 13:20
Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.
19 cuv 0,47p/cuv
3. Psalmi 25:5
Povăţuieşte-mă în adevărul Tău, şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna
nădejdea mea!
17 cuv 0,53p/cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 6-7
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Pavel îl îndeamnă pe Tit să sfătuiască pe tineri să fie cumpătaţi. Tit 2:6
2. A Unul din răspunsurile pe care le-a dat Domnul Isus când a fost ispitit de Diavol a fost: „Este scris: omul nu va
trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Luca 4:4
3. F Din cele cinci pâini înmulţite, din care au mâncat aproape cinci mii de bărbaţi s-au ridicat unsprezece coșuri
pline cu fărâmiturile rămase. Luca 9:14,17
4. A Isus a zis că mama şi fraţii Lui sunt ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc. Luca 8:21
5. A Isaia a scris următoarele cuvinte: Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemaţi-L, câtă vreme este
aproape. Isaia 55:6
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Pavel i-a spus lui Tit ca atunci când va trimite la el pe Artema sau Tihic, să se grăbească să meargă la el în:
a. Corint
a. Nicopoli Tit 3:12
c. Efes
2. Sutaşul care a trimis pe nişte bătrâni ai iudeilor la Isus să-L roage să vină să-i vindece robul la care ținea foarte
mult, era din:
a. Ierihon
b. Capernaum Luca 7:1-3
c. Ierusalim
3. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuiește-ne și pe
noi!”?
a. un fruntaş
b. un ostaş Luca 23:39
c. un tâlhar
4. Isus a zis: Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va …
a. câştiga
b. salva
c. mântui Luca 9:24
5. Domnul Isus a spus că nu i se va ierta cui va:
a. vorbi împotriva Fiului omului
b. huli împotriva Duhului Sfânt Luca 12:10
c. vorbi împotriva Legii lui Moise
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 c jertfă pentru păcat a. judecată Isaia 53:10
2 a apăsare b. zgură Isaia 53:8
3 e căpetenii ale Sodomei c. sămânță de urmași Isaia 1:10
4 d grăsimea vițeilor d. sângele taurilor Isaia 1:11
5 b argint e. popor al Gomorei Isaia 1:22
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. În epistola adresată lui Tit, Pavel spune: Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost 
arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare,
dreptate şi … .
evlavie Tit 2:11,12
2. Care a fost primul ucenic care a mers la mormântul lui Isus ca să se convingă că Isus nu mai era în mormânt,
conform evangheliei lui Luca?
Petru Luca 24:12
3. Cine a ales pe cei doisprezece apostoli?
Isus Luca 6:13
4. Care sunt cei doi bărbaţi care au stat de vorbă cu Isus atunci când i s-a schimbat înfăţisarea feţei ? (numele lor)
Moise şi Ilie Luca 9:29,30
5. Când Isus era pe cruce, ostaşii îşi băteau joc de El, se apropiau şi Îi dădeau:
oţet
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Isaia în una din proorociile despre Isus ne spune că:
a. era străpuns pentru păcatele noastre
b. era zdrobit pentru fărădelegile noastre Isaia 53:5
c. prin rănile Lui suntem tămăduiţi
2. Pe vremea căror împăraţi ai lui Iuda a proorocit Isaia?
a. Manase
b. Amon Isaia 1:1
c. Iosia
3. Pavel în epistola adresată lui Tit spune că episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie:
a. să fie primitor de oaspeţi
b. să nu fie lacom de câştig mârşav Tit 1:7,8
c. să fie cumpătat
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. 2 Samuel 22:47
Trăiască Domnul, şi binecuvântată să fie Stânca mea! Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii mele,
15 cuv 0,6p/cuv
2. Ioan 15:8
Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
18 cuv 0,5p/cuv
3. Fapte 10:43
Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.
16 cuv 0,56p/cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 4-5
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. F Domnul Isus a zis apostolilor: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice smochinului acestuia:
„Desrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare,” şi v-ar asculta. Luca 17:6
2. F La începutul epistolei sale, Iuda spune că este apostol al lui Isus. Iuda 1a
3. A Înainte să îi aleagă pe cei doisprezece, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în
rugăciune către Dumnezeu. Luca 6:12
4. A Domnul Isus a fost răstignit în ziua Pregătirii. Luca 23:54,46
5. A Domnul Isus a zis: Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici
un chip nu va intra în ea. Luca 18:17
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Iuda le spune celor cărora le adresează epistola, să se zidească sufleteşte pe credinţa lor preasfântă, să se roage
prin Duhul Sfânt şi să se ţină:
a. în dragostea lui Dumnezeu Iuda 20,21
b. tari în credinţă
c. în adevărul lui Dumnezeu
2. Cum se numea împăratul lui Iuda, care a fost dat în mâinile lui Nebucadneţar împăratul Babilonului?
a. Ezechiel
b. Ioiachim Daniel 1:1-2
c. Iosia
3. Îngerul Domnului care s-a arătat lui Zaharia, a stat în picioare la dreapta:
a. altarului pentru jertfe
b. capacului ispăşirii
c. altarului pentru tămâiere Luca 1:11
4. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: „Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!”? 
a. fruntaşii
b. ostaşii Luca 23:36,37
c. unul din tâlhari
5. Iosif era un sfetnic al Soborului și era din Arimatea o cetate a:
a. filistenilor
b. samaritenilor
c. iudeilor Luca 23:50,51
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 c Daniel a. zarzavaturi Daniel 1:10
2 e aspră oprire b. vasele Casei lui Dumnezeu Daniel 6:7
3 a vin c. căpetenia famenilor Daniel 1:16
4 b țara Șinear d. osutădouăzeci dregători Daniel 1:2
5 d Dariu e. poruncă împărătească Daniel 6:1
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. În care cetate era Maria când i s-a arătat îngerul Gavril?
Nazaret Luca 1:26,27
2. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca prin care nimeni nu mai avea voie să înalţe rugăciuni timp de treizeci
de zile, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii în care se ruga erau deschise înspre:
Ierusalim Daniel 6:7,10
3. Cine după ce a văzut cum a murit Isus, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: „Cu adevărat omul acesta era neprihănit!”?
sutașul (un sutaş) Luca 23:47
4. Pe cine a trimis Dumnezeu să închidă gura leilor care erau în groapa în care a fost aruncat Daniel?
îngerul Său Daniel 6:22
5. Iuda s-a văzut nevoit să le scrie destinatarilor epistolei sale ca să îi îndemne să lupte pentru:
credinţa (dată sfinților o dată pentru totdeauna) Iuda 3
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Care sunt lucrurile pe care Iuda doreşte să le fie înmulţite destinatarilor epistolei sale?
a. dragostea Iuda 2
b. pacea
c. credinţa
2. Cu ce lucruri a hotărât Daniel să nu se spurce?
a. cu legumele de la masa împăratului Daniel 1:8
b. cu bucatele alese ale împăratului
c. cu vinul pe care-l bea împăratul
3. Când L-au dus să-L răstignească pe Isus, în urma Lui mergea o mare mulţime de norod şi femei, care:
a. se tânguiau după El Luca 23:26,27
b. îşi băteau pieptul
c. se boceau
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Exod 4:12
Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, şi te voi învăţa ce vei avea de spus. 0,53p/cuv
17 cuv
2. Proverbe 23:26
Fiule, dă-mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele. 0,69p/cuv
13 cuv
3. Habacuc 3:18
eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! 0,64p/cuv
14 cuv
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 2-3
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și i-a spus că nevasta lui Elisaveta îi va naşte un fiu căruia îi va pune
numele Ioan. Luca 1:11,13
2. A Isus a zis că mama şi fraţii Lui sunt ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc. Luca 8:21
3. A Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer şi le-a binecuvântat, apoi le-a frînt, și
le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Luca 9:16
4. A Domnul Isus a spus că Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan. Luca 16:16a
5. F Domnul Isus a zis că este mai uşor să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu, decât să treacă o cămilă
prin urechile acului. Luca 18:25
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În ziua în care Isus a fost răstignit, s-a făcut întuneric peste întreaga ţară pe la ceasul al:
a. treilea
b. şaselea Luca 23:44
c. nouălea
2. Cine spunea că nu există înviere?
a. Saducheii Luca 20:27
b. Fariseii
c. învăţătorii Legii
3. Câte căpetenii a pus Dariu peste cei o sută douăzeci de dregători care trebuiau să fie răspândiţi în întreaga împărăție?
a. 2
b. 3 Daniel 6:1,2
c. 4
4. Cine a pârât pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la împăratul Nebucadneţar, că nu s-au închinat înaintea chipului de aur?
a. câţiva filisteni
b. câţiva Haldei Daniel 3:8-12
c. câţiva iudei
5. Domnul Isus le-a zis ucenicilor să se roage ca să nu cadă în:
a. neascultare
b. ispită Luca 22:39,40
c. necredinţă
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e un ban a. Ana Luca 20:24
2 a Caiafa b. Praznicul Azimilor Luca 3:1-2
3 d casă de rugăciune c. sfetnic al soborului Luca 19:46
4 c Iosif d. peșteră de tâlhari Luca 23:50
5 b Paștele e. Cezarului Luca 22:7
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numea căpetenia străjerilor împăratului Nebucadneţar?
Arioc Daniel 2:14
2. Domnul Isus a venit să cheme la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi ci pe cei:
păcătoşi Luca 5:32
3. Cum se numeşte împăratul care a dat oprirea ca nimeni să nu mai înalţe rugăciuni către vreun dumnezeu sau
vreun om, timp de treizeci de zile:
Dariu Daniel 6:1,7
4. Domnul Isus a zis: Ferice de voi care plângeţi acum, pentrucă voi veţi:
râde Luca 6:21b
5. Pântecele şi coapsele chipului pe care Nebcadneţar l-a văzut în visurile sale erau din:
aramă Daniel 2:32b
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Baraba a fost aruncat în temniţă pentru:
a. răscoală Luca 23:19,25
b. furt
c. omor
2. Dumnezeu a închis gura leilor care erau în groapa în care a fost aruncat Daniel, prin îngerul său deoarece Daniel:
a. nu a făcut nimic vrednic de moarte
b. a fost găsit nevinovat înaintea lui Dumnezeu
c. înaintea împăratului nu a făcut nimic rău Daniel 6:22
3. Când Isus s-a arătat celor unsprezece ucenici şi celorlalţi, I-au dat să mănânce:
a. un fagure de miere Luca 24:42,43
b. o azimă
c. o bucată de peşte fript
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Efeseni 6:1
Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 0,9p/cuv
10 cuv
2. Proverbe 27:2
Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. 0,75p/cuv
12 cuv
3. Exod 15:18
Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci. 0,82p/cuv
11 cuv